Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) ustanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť Stavebné fórum.sk, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36776661, DIČ: 2022375014, Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 45931/B (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje služby a to najmä organizovanie odborných seminárov, školení, konferencií, workshopov a iných podujatí (ďalej len „Služby“).

1.2. VOP upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa Služieb, ako aj osôb, ktoré užívajú Služby Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ“).

2. Prihlásenie na využívanie Služby

2.1. Prihlásenie na využívanie Služby je možné vyplnením online registračného formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke prevádzkovanej Poskytovateľom (ďalej len „Prihlásenie online“).

2.2. Poskytovateľ Služby, zašle na emailovú adresu Užívateľa Služby potvrdenie prihlášky na podujatie spolu s preddavkovou faktúrou vystavenou za účelom uhradenia účastníckeho poplatku. Potvrdením prihlášky Poskytovateľom sa stáva prihláška záväznou. Užívateľ Služby je povinný uhradiť účastnícky poplatok najneskôr pred termínom podujatia (v prípade Prihlásenia na mieste je Užívateľ povinný uhradiť účastnícky poplatok bezodkladne po skončení podujatia). Po uhradení účastníckeho poplatku vystaví Poskytovateľ Služby faktúru, ktorú zašle na emailovú adresu Užívateľa.

2.3. Poskytovateľ zašle na emailovú adresu Užívateľovi Služby všetky potrebné organizačné pokyny súvisiace s organizovaným podujatím a to najmä informácie o mieste, čase a dátume konania podujatia, programe podujatia a zoznam prednášajúcich, ktorí vystúpia na podujatí prípadne iné informácie v závislosti od povahy a charakteru konkrétnej Služby.

3.Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za Služby Poskytovateľa je uvedená pri konkrétnom podujatí na webovej stránke prevádzkovanej Poskytovateľom. Cena Služby je individuálne určená v závislosti od druhu a charakteru jednotlivej Služby.

3.2. Účastnícky poplatok za Služby Poskytovateľa zahŕňa predovšetkým vstup na podujatie, materiálno-administratívne zabezpečenie, občerstvenie.

3.3. V prípade, ak sa Užívateľ po zaplatení účastníckeho poplatku nezúčastní podujatia, alebo neuplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4.4, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

4.Práva a povinnosti Užívateľa Služby

4.1. Užívateľ Služby sa zaväzuje uviesť do registračného formulára aktuálnea pravdivé informácie. Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa údajov uvedených v registračnom formulár v lehote do troch dní.

4.2. Užívateľ Služby sa zaväzuje v súvislosti s užívaním Služby dodržiavať podmienky stanovené v týchto VOP, ako ajpokyny Poskytovateľa vydané v čase trvania podujatia.

4.3. V prípade ak sa Užívateľ Služby nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť podujatia, takýto Užívateľ môže namiesto seba určiť inú osobu, ktorá sa zúčastní podujatia. Užívateľ Služby je povinný o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa najneskôr jeden deň pred začiatkom podujatia.

4.4. Užívateľ Služby môže zrušiť svoju účasť na podujatí písomným odstúpením od zmluvy s nárokom na vrátenie platby v plnej výške najneskôr [7] dní pred začiatkom podujatia. V prípade odstúpenia od zmluvy v období [3-6] dní pre začiatkom podujatia má Užívateľ Služby nárok na vrátenie 20% zo zaplatenej sumy. Odstúpenie od zmluvy zašle Užívateľ na emailovú adresu [redakcia@stavebne-forum.sk].

5.Práva a povinnosti Poskytovateľa Služby

5.1. Poskytovateľ Služby je povinný zabezpečiť vhodné priestorové a materiálne zabezpečenie za účelom plynulého priebehu podujatia.

5.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na podujatie z dôvodu prekročeniakapacitných možností stanovených Poskytovateľom Služby. Pri určení zoznamu Užívateľov je pre Poskytovateľa rozhodujúci dátum doručenia prihlášky.

5.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť podujatie z dôvodu nedostatočného naplnenia kapacitných možností podujatia. O zrušení podujatia upovedomí Poskytovateľ Užívateľa včasným oznámením. Poskytovateľ Služby v prípade zrušenia podujatia vráti Užívateľovi zaplatenú sumu v plnej výške.

5.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť miesto, čas, prípadne osoby prednášajúcich. O týchto skutočnostiach bude Užívateľov Služby včas informovať.

5.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť možnosť prihlásenia na využívanie Služieb

6.Doba trvania zmluvy

6.1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorený na dobu určitú. Dôvody zániku zmluvy sú uvedené v bode 7 VOP.

7.Zánik zmluvy

7.1. Zmluva zaniká:

7.1.1. Odstúpením od zmluvy podľa bodu 4.4

7.1.2. Zrušením podujatia podľa bodu 5.3 7.1.3. Splnením zmluvy

7.1.4. Neuhradením účastníckeho poplatku podľa bodu 2.2

8.Ochrana osobných údajov

8.1. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov –eventy“, ktorý je zverejnený na webovej stránke http://archiv.stavebne-forum.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/.

9.Záverečné ustanovenia

9.1. Právne vzťahy neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

9.2. Prijatie neskorších VOP nahrádza skôr prijaté VOP.

9.3. VOP sú uverejnené na webovej stránke http://archiv.stavebne-forum.sk/sk/obchodne-podmienky/