Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov:

v zmysle čláku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“)

Správca: Stavebné fórum.sk, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36776661, DIČ: 2022375014, Zápis v registri: Obchodný  register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:  45931/B
Kontaktná osoba Luboš Hyttich, hyttich@msgroup.cz
Účel spracovania: Osobné údaje budú spracované za účelom registrácie na seminári (diskusnom stretnutí) usporiadanom Správcom (čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR). V prípade, že subjekt osobných údajov udelil svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových a obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu („Súhlas pre marketing“), budú osobné údaje spracované aj s týmto účelom (čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR).
Odovzdávanie/poskytovanie osobných údajov: Správca pre zasielanie marketingových oznámení prostredníctvom e-mailu využíva službu „Mailchimp“ (mailchimp.com), ktorá je prevádzkovaná zo Spojených štátov amerických. Služba Mailchimp dodržuje zásady spracovania osobných údajov v súlade s právnymi predpismi Európskej únie týkajúcich sa ochrany osobných údajov, predovšetkým v súlade s GDPR. Prístup k e-mailovým adresám uchovávaných Správcom v službe Mailchimp je chránený heslom. V prípade, že subjekt údajov udelil Súhlas pre marketing, budú osobné údaje odovzdané do Spojených štátov amerických – službe Mailchimp, ktorá bude príjemcom takýchto osobných údajov.
Doba spracovania: Osobné údaje budú uložené na dobu nevyhnutnú na splnenie povinností subjektu údajov a povinností Správcu súvisiacich so seminárom usporiadaným Správcom. V prípade udelenia Súhlasu pre marketing budú osobné údaje uložené na dobu, kým bude Správca vykonávať svoju obchodnú činnosť.
Práva subjektu údajov: Subjekt údajov je oprávnený požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o subjekte údajov sú spracované, je oprávnený požadovať ich opravu alebo vymazanie a je oprávnený vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR). Subjekt údajov je oprávnený Súhlas pre marketing kedykoľvek odvolať.