6. 10. 2016

Investori vyhlásili od januára do júla zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 1,34 miliardy EUR

Investori vyhlásili od januára do júla zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 1,34 miliardy EUR

V prvých siedmich mesiacoch roka 2016 vyhlásili investori 2 535 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 1,34 miliardy EUR, čo síce predstavuje trojštvrtinový nárast počtu, ale zároveň sa jedná o desatinový pokles objemu. Tento nepomer je pravdepodobne spôsobený dlhodobým čerpaním financií z fondov v rámci Programu rozvoja vidieka. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu júla 2016.

V júli tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 104 obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 103 miliónov EUR. Z hľadiska počtu zákaziek to v medziročnom porovnaní prestavuje trojštvrtinový pokles (78 percent) a z hľadiska objemu sa jedná dokonca o pokles štvorpätinový (84,6 percenta). „Najväčšie júlové obstarávanie v celkovej hodnote 28 miliónov EUR vyhlásila Carmeuse Slovakia s. r. o. na modernizáciu výpalu vápna v závode v Košiciach,“ komentuje Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research. Od januára do júla 2016 sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo 2 535 súťaží v celkovej hodnote 1,34 miliardy EUR, čo síce oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje trojštvrtinový nárast (74,7 percenta) počtu zákaziek, avšak z hľadiska ich objemu ide o pokles o 6,7 percenta. Hlavne vďaka prvému štvrťroku ide zároveň o najväčší počet verejných obstarávaní za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Nárast počtu zákaziek pri súčasnom poklese objemu súvisí s najväčšou pravdepodobnosťou s čerpaním financií z fondov v rámci Programu rozvoja vidieka. „Pokiaľ je stavba investorom dobre sledovaná, je možné dosiahnuť skutočne dobrého výsledku, či už z pohľadu architektonického alebo kvalitatívneho,“ hovorí Mário Červenka, riaditeľ developerské poločnosti O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní bolo 30 percent ukončených a zadaných konkrétnym stavebným firmám. To však z celkového objemu predstavuje iba 13 percent v celkovej hodnote 167 miliónov EUR. Po odčítaní doposiaľ ukončených a zrušených súťaží (zhruba 7 percent z objemu vyhlásených zákaziek) zostávajú v túto chvíľu v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 1,08 miliardy EUR.

V prvých siedmich mesiacoch tohoto roka bolo investormi ukončených a zadaných konkrétnym dodávateľom celkom 1 688 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 1,02 miliardy EUR. To v medziročnom porovnaní predstavuje štvorpätinový nárast počtu (82,9 percenta), objem zákaziek sa oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer nelíšil (pokles o 0,9 percenta). Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.