22. 3. 2011

Kľúčovou prioritou stavebníkov zvýšenie efektivity fungovania

Kľúčovou prioritou stavebníkov zvýšenie efektivity fungovania

Aktuálne výsledky Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva 02/2011, ktorú v spolupráci so firmami KPMG Slovensko a Ipsos Tambor spracovala spoločnosť CEEC Research, potvrdzujú predikcie blížiacej sa stabilizácie odvetvia. Z údajov získaných zo 100 telefónnych interview uskutočnených začiatkom februára 2011 s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností vyplýva, že kým jedna polovica očakáva v roku 2011 mierny rast slovenského stavebníctva, druhá naďalej predpovedá pokračovanie poklesu. Vážený priemer očakávaní všetkých riaditeľov však naznačuje už len veľmi mierny pokles – o 1,4 %, čo poukazuje na zastavenie trendu zhoršujúcich sa prognóz z predchádzajúcich kvartálov 2010.

Pohľad optikou veľkých a stredných/malých spoločností ukazuje na vyššiu mieru pesimizmu v segmente veľkých stavebných spoločností. V roku 2011 očakávajú ich riaditelia pokles slovenského stavebníctva o 2,8 %. Riaditelia stredných/malých stavebných firiem predikujú pokles len o 1,2 %. Na rok 2012 ukazujú aktuálne výsledky rozhovorov prvé potenciálne zlepšenie a rast. Aktuálne sa na predikciách rastu stavebníctva v budúcom roku zhodujú traja zo štyroch riaditeľov firiem.

Širokospektrálna mozaika názorov a očakávaní

„Aj keď je súčasné vyťaženie stavebných kapacít najmenšie za posledných päť rokov, zdá sa, že stavebníctvo dosiahlo dno. V roku 2011 by už nemalo dôjsť k výraznému poklesu a od roku 2012 by sa stavebníctvo malo vrátiť k rastu,“ myslí si Ľuboš Vančo, Managing Partner KPMG na Slovensku.

„Po výraznom prepade výkonov stavebníctva trhu SR v rokoch 2009 a 2010 očakávame miernejší pokles. Vidíme ho len na základe toho, že ho porovnávame voči nízkej základni roku 2010. V roku 2012 očakávame mierny rast, lebo s vysokou pravdepodobnosťou by mali byť vo výstavbe rozsiahle projekty úsekov diaľnic zo zrušených PPP projektov, ako aj pokračujúca výstavba koridorov železníc či rozbeh viacerých pripravených projektov obnovy cestnej siete. V tomto roku je už možné očakávať aj mierny rozvoj projektov pozemných stavieb,“ tvrdí Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a.s.

Očividne skeptickejší postoj k najbližšej budúcnosti zaujíma prezident ZSPS Zsolt Lukáč: „Aj napriek radu pozitívnych signálov z iných odvetví ekonomiky Slovenska, v stavebníctve zatiaľ, žiaľ, nič nenasvedčuje tomu, že by sa dalo hovoriť o prekonaní krízy. Súčasný stav stavebného trhu je manažérmi hodnotený skôr ako stagnačno-vyčkávací. Samozrejme, aj takáto situácia je lepšia, ako, povedzme, pred rokom. Ale cieľom nás všetkých by malo byť čo najskoršie plnohodnotné naštartovanie výstavby, ktorá vytrhne z letargie aj zvyšné odvetvia hospodárstva. Z tohto dôvodu je dôležité vytváranie podnikateľského prostredia, ktoré by stimulovalo oživenie stavebníctva.“

„Napriek všeobecným správam, že kríza je na ústupe, stavebníctvo je v inej a – žiaľ – dlhšej časovej osi. Dnes je stav taký, že sa dokončujú staré veci a nové zákazky sú v štádiu prípravy. Z nášho pohľadu postupný obrat nastane až v druhej polovici roku 2011, kedy sa nové zákazky začnú reálne súťažiť a následne realizovať. Výraznejšie oživenie trhu vidíme až v roku 2012,“ podobne trvá na svojom Tibor Kočvara, generálny riaditeľ, Skanska SK a.s.

„Naša spoločnosť predpokladá vzhľadom na zotrvačnosť stavebného priemyslu ešte aj v roku 2011 pokles trhu, pričom postupné oživenie v oblasti nášho segmentu stavebníctva, t. j. pozemného a inžinierskeho stavebníctva, očakávame až v roku 2012,“ predpokladá tiež František Hirner, generálny riaditeľ ZIPP Bratislava, spol. s r.o.

Naďalej citeľný prepad vyťaženosti kapacít

Pohľad na situáciu v jednotlivých segmentoch poukazuje na zhodné očakávania riaditeľov veľkých i stredných a malých stavebných firiem: tržby by sa mali začať stabilizovať už v tomto roku, aj keď zatiaľ iba veľmi mierne: o 0,9 %. Na rok 2012 sa očakáva návrat k ich rastu, ktorý predikuje väčšina (70 %) respondentov. Priemer odpovedí všetkých riaditeľov stavebných spoločností ukazuje na očakávaný rast tržieb o 4,4 %, čo je mierne zhoršenie z 5,3 % uvádzaných v novembri 2010.

V aktuálnej mimosezóne však stavebné spoločnosti zaznamenali citeľný prepad vyťaženosti svojich kapacít, ktorá sa pohybuje najnižšie za posledných 5 rokov. Oproti novembru 2010 ale mierne vzrástol počet mesiacov, na ktoré majú firmy zazmluvnené zákazky do budúcna, čo by mohlo priniesť určité zlepšenie.

„Našu spoločnosť dnes obmedzuje predovšetkým nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, neustále silnejúci tlak konkurencie, ale i platobná nedisciplinovanosť odberateľov a nevyriešené finančné záležitosti minulých rokov. Vo verejnom sektore je zreteľne cítiť výpadok veľkých inžinierskych stavieb, čo v kombinácii s malým množstvom vypisovaných súťaží pritvrdzuje konkurenčný boj. Taktiež značný počet zrušených verejných súťaží určite nepôsobí pozitívne na rast dopytu,“ sťažuje si Miroslav Lapuník, obchodný riaditeľ, Metrostav SK a.s.

Prioritné oblasti pre činnosť stavebných spoločností v nasledujúcich 12 mesiacoch sa od poslednej kvartálnej analýzy veľmi nezmenili. Kľúčovou prioritou, na ktorej sa zhodujú všetky stavebné spoločnosti zaoberajúce sa pozemným či inžinierskym staviteľstvom v celom regióne V4, či už na Slovensku (6,5 bodu), alebo v Česku (7,3 bodu), v Poľsku (6,7 bodu) a najmä v Maďarsku (7,8 bodu), je zvýšenie efektivity vlastného fungovania.

Zhrnutie výskumu podľa CEEC Research

  • Riaditelia stavebných spoločností potvrdzujú svoje predikcie stabilizácie slovenského stavebníctva v roku 2011. Zhodujú sa na tom predstavitelia pozemného aj inžinierskeho staviteľstva. V roku 2012 očakávajú návrat rastu sektora 3 zo 4 riaditeľov.
  • Tržby by sa takisto mali začať stabilizovať už v tomto roku, zhodujú sa na tom riaditelia veľkých, stredných i malých stavebných firiem. Na rok 2012 očakávajú návrat k rastu.
  • Sebadôvera stavebných spoločností sa stabilizuje, najväčší nárast vidno medzi veľkými stavebnými spoločnosťami – dôverujú si až 3 zo 4 firiem. Výhľad na rok 2012 ukazuje na ďalšie postupné zlepšovanie.
  • Vyťaženie kapacít stavebných spoločností sa v aktuálnej mimosezóne prepadlo. Pohybuje sa najnižšie za posledných 5 rokov. Oproti novembru však mierne vzrástol počet mesiacov, na ktoré majú firmy zazmluvnené zákazky do budúcna, čo by mohlo priniesť zlepšenie.
  • Kľúčovými problémami stavebných spoločností sú stále vysoká miera byrokracie úradov a nedostatočný dopyt, predovšetkým financovaný z verejných zdrojov. Ten trápi najviac veľké stavebné spoločnosti.
  • Aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť našej spoločnosti, je nutné úspešne dokončiť optimalizáciu a zvyšovanie efektivity našej organizácie, zhodujú sa riaditelia v pozemnom aj inžinierskom staviteľstve. Silný tlak na túto oblasť chcú v priebehu ďalších 12 mesiacov vyvinúť predovšetkým veľké stavebné spoločnosti.

Pozor: Aktuálnosť bez záručnej doby!

CEEC Research (The Central and Eastern European Construction Research) je najväčší výskum stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy, ktorý od roku 2005 bezplatne poskytuje analýzy a štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji stavebníctva v 10 krajinách strednej a východnej Európy. Zakladá ich výlučne na pravidelných štruktúrovaných rozhovoroch s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných i malých stavebných firiem. Okrem toho organizuje CEEC Research aj stretnutia lídrov najvýznamnejších stavebných spoločností, zväzov, cechov a komôr z oblasti stavebníctva, ako aj ministrov a najvyšších predstaviteľov vybraných krajín.

Ako dodáva Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research, okrem štandardnej analýzy odpovedí celej vzorky respondentov ponúka výskum detailné informácie o postojoch hlavných segmentov slovenského stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky:

  • veľkosť stavebných spoločností (veľké a stredné/malé)
  • stavebné zameranie účastníkov (pozemné alebo inžinierske staviteľstvo).

Vďaka tomu môže analýza podľa jej autorov poskytnúť vedúcim predstaviteľom spoločností podnikajúcich v danej oblasti vyvážené, aktuálne a podrobné údaje o slovenskom stavebníctve.

Ako však autori kvartálnej analýzy na záver upozorňujú, informácie v nej obsiahnuté majú všeobecný charakter a nie sú určené na riešenie situácií konkrétnej osoby či subjektu. Hoci sa snažia o ich presnosť a aktuálnosť, nemôžu zaručiť, že budú zodpovedať skutočnosti k dátumu ich doručenia, alebo že zostanú platné i v budúcnosti.

Zdroj a grafy – CEEC Research
Ilustračné foto – autor