8. 3. 2011

Kvalita novostavieb klesá – stavební inžinieri sa schádzajú

Kvalita novostavieb klesá – stavební inžinieri sa schádzajú

O význame kvality v novostavbách, ktorej sme sa napokon dotkli aj v poslednom rozhovore, sa dnes na Slovensku diskutuje čoraz viac. Príčina je prozaická: táto veličina sa po prechodnom – hoci skôr zdanlivom ako reálnom – raste v poslednej dekáde 20. storočia začala z našich súdobých stavebných diel opätovne vytrácať, čo sa osobitne dotklo výstavby určenej na bývanie. Kvalita sa jednoducho nielenže nedostáva do popredia záujmu developerov ako viditeľná, ničím nespochybniteľná „priorita priorít“, ale najnovšie už ani len v podobe jej kamufláže. Zadávatelia stavieb vedome zľavujú z kvalitatívnych kritérií už vo fáze projektovej prípravy, čím dochádza takpovediac k istému druhu „tichého spolupáchateľstva“ investora a architekta.

A tak sa stavební inžinieri a vôbec všetci, čo majú niečo do činenia s dotyčným sektorom, podobne ako vlani koncom novembra schádzajú. Naposledy v piatok minulý týždeň, keď Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) v spolupráci s Európskou radou inžinierskych komôr ECEC (European Council of Engineers Chambers) zorganizovala pod názvom „Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“ panelovú diskusiu o dôležitosti kvalitných stavieb na Slovensku.

Aby najnižšia cena nebola jediným kritériom

Deklarované ciele podujatia, nad ktorým prevzal záštitu minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ, sledovali a aj naplnili viaceré línie:

 • Zorganizovaním fóra slovenských stavbárov a zahraničných expertov otvoriť diskusiu o kvalite stavieb a honorovaní projektových a  inžinierskych prác v Európe.
 • Zrevidovať plánovanie, kontrolu, realizáciu či údržbu stavebných diel – produktov so životnosťou presahujúcou niekoľko generácií – tak, aby pri rozhodovaní tých, čo budú tieto produkty plánovať a realizovať, nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale najkvalitnejšia ponuka s primeranou cenou a zodpovednosťou za dosiahnutie kvalitného stavebného diela. V nejednom prípade je, nakoniec, po nevyhnutných úpravách už po krátkom čase životnosti stavieb ich cena podstatne vyššia nielen v porovnaní s očakávaním, ale dokonca voči tomu, aká by bola pri kvalitnom a cenovo primeranom plánovaní od začiatku.
 • Oboznámiť účastníkov panelovej diskusie so spôsobom zabezpečovania kvality stavieb v niektorých európskych krajinách, či už pri verejnom obstarávaní, alebo v súkromnom sektore – napríklad v Luxembursku, Nemecku, Bulharsku, Grécku, na Malte a inde.

Jednotiacim námetom honorovanie a kvalita

Diskutujúcimi rečníkmi fóra so 116 účastníkmi sa stali autorizovaní stavební inžinieri – členovia SKSI a predstavitelia ECEC či experti inžinierskych komôr krajín EÚ, kde je honorárový poriadok zaužívaný. Nechýbali ani predstavitelia slovenských komôr a organizácií zo sektoru stavebníctva, stavebných firiem pôsobiacich na Slovensku a spoločností zaoberajúcich sa vydávaním cenníkov. Ich partnermi na úrovni štátu boli zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR), Protimonopolného Úradu SR a Úradu verejného obstarávania.

Organizačnými, dramaturgickými a odbornými garantmi podujatia, ktoré prebehlo v Austria Trend Hoteli Bratislava, sa stali 1. podpredseda SKSI Vladimír Benko a člen Predstavenstva SKSI Anton Vyskoč. Ako už bolo naznačené, honorárový poriadok v prostredí voľného trhu, otázka úmernosti kvality stavieb k honorovaniu projektových a inžinierskych prác a aktuálne problémy verejného obstarávania na Slovensku boli jednotiace tematické námety diskusie, ktoré sa v celom jej priereze vinuli. Na úvod sa účastníci oboznámili s terajšou situáciou v oblasti honorovania inžinierskych a projektových práv v Európe a vybraných krajinách EÚ. Právne predpisy Európskej únie, stav používania tohto nástroja inžiniermi v Nemecku, Grécku či Bulharsku, ale takisto na Slovensku – tieto a podobné otázky sa vo svojich prezentáciách pokúsili objasniť diskutujúci (pozri Graf 1).

Životnosť presahujúca niekoľko generácií

Ako vo svojom kľúčovom vystúpení Vladimír Benko na úvod zdôraznil, budovy a inžinierske konštrukcie predstavujú produkty s návrhovou životnosťou niekoľkých generácií. Vzťah medzi kvalitou a investíciami je podľa neho vzťahom medzi ich spoľahlivosťou a hospodárnosťou. V ďalšej časti prezentácie aktívny rečník podrobil porovnaniu súčasné problémy verejného obstarávania na Slovensku a v Európskej únii (ARIN) a tiež poskytol prehľad informatívnych návrhových životností budov a inžinierskych konštrukcií (pozri tabuľku). Dodal, že podľa EN 1990 „musí byť konštrukcia navrhnutá a realizovaná tak, aby počas svojej predpokladanej životnosti s vhodne zvolenou mierou spoľahlivosti a ekonomickým spôsobom udržiavaná preniesla všetky zaťaženia a vplyvy, ktoré sa pravdepodobne vyskytnú počas jej realizácie a užívania, a súčasne umožnila používanie na účely, na ktoré bola navrhnutá“ (pozri Graf 2).

Rozprúdeniu diskusie o možnostiach zvýšenia kvality stavieb tak vo verejnom obstarávaní, ako aj v súkromnom sektore predchádzala séria nasledujúcich odborných prednášok:

 • Metodické odporúčanie na výpočet odmeny projektantov na Slovensku – história a súčasnosť (Anton Vyskoč)
 • Právny rámec a predpoklady pre honorárové poriadky v rámci práva EÚ (Joachim Jobi, riaditeľ Styčnej kancelárie EÚ v Bruseli
 • Stav používania honorárového poriadku inžinierov a architektov v Nemecku (Florian Kirchhof, advokát AHO – Združenia zväzov a komôr inžinierov a architektov pre honorárový poriadok)
 • Metodika na stanovenie odmeny projektantských služieb – záruka kvality inžinierskych služieb (Dimitar Natchev, prezident Komory inžinierov v investičnom projektovaní Sofia – Bulharsko)
 • Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Grécku (Efstathios Tsegkos, člen Predstavenstva Technickej komory Grécka)

Po poldruha hodinovej živej výmene názorov ukončil Benko panelovú diskusiu rečníckymi otázkami: Dokážeme na Slovensku legislatívne upraviť podmienky na dosiahnutie kvalitnejších stavieb? Chceme hľadať dôvody, prečo to nejde, alebo sa pokúsime nájsť cesty, ako to urobiť? Necháme celú reguláciu na voľný trh (dopyt a ponuka) pre produkty, ktorých životnosť je niekoľko generácií a pri objednávaní a plánovaní ešte nič nie je vidieť?

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)

 • stavovská organizácia založená v roku 1992 na základe Zákona č.  138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,
 • združuje vyše 5 000 autorizovaných stavebných inžinierov a  600 dobrovoľných členov (fyzické a právnické osoby),
 • okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a  stavebný dozor.

Obrázky a zdroj – SKSI

 1. Členovia panelovej diskusie (zľava doprava): Efstathios Tsegkos (Grécko), Joachim Jobi (Belgicko), Dimitar Natchev (Bulharsko), Florian Kirchhof (Nemecko)