28. 8. 2017

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci miestneho poplatku za rozvoj je do 8.9.2017 vyvesený na úradnej tabuli hl.m. Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta:

http://www.bratislava.sk/…kumenty2.asp?…