2. 6. 2015

Objem vyhlásených a ukončených verejných obstarávaní na stavebné práce v prvom štvrťroku tohto roka klesol

Objem vyhlásených a ukončených verejných obstarávaní na stavebné práce v prvom štvrťroku tohto roka klesol

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia v prvých troch mesiacoch tohto roka vypísali stavebné zákazky za 322 miliónov EUR. Objem je v porovnaní s minulým rokom o 40 percent nižší. O 6,4 percent klesol tiež počet vyhlásených verejných obstarávaní. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu marca 2015 vo Vestníku verejného obstarávania.

Aj napriek tomu, že objem stavebnej produkcie v prvých mesiacoch tohto roka po prvýkrát po dlhých rokoch stúpal, počet aj objem verejných stavebných zákaziek v prvom štvrťroku tohto roka klesol. Celková predpokladaná hodnota vyhlásených stavebných súťaží v objeme 322 miliónov EUR je v porovnaní s minulým januárom až marcom o 40,7 percent nižšia. Objem nadlimitných zákaziek, teda zákaziek s predpokladanou hodnotou vyššou ako 5 miliónov EUR, sa oproti prvému štvrťroku roka 2014 prepadol dokonca o dve tretiny (68,2 percent).

„V súčasnosti sa končí programové obdobie 2007 – 2013 a začína sa nové programové obdobie 2014 – 2020. Projekty z „nového“ obdobia sa ešte nezačali obstarávať. Predpokladáme, že v druhom polroku roku 2015 a začiatkom roku 2016 sa situácia výrazne zmení,“ hovorí predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská. „Slovenské stavebníctvo aktuálne rastie vďaka veľkému objemu zazmluvnených verejných zákaziek z predchádzajúcich štvrťrokov. Pokiaľ sa podarí pokračovať v predchádzajúcej naštartovanej investičnej politike štátu, zaznamenaný výpadok nových zákaziek v prvom štvrťroku 2015 naštartované oživenie sektora nezastaví. V prípade ale ďalšieho výpadku by sektor mohol upadnúť späť do recesie,“ doplňuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

Vyššie uvedená hodnota bola verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi a subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia, oznámená celkovo v 452 súťažiach, čo v porovnaní predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 6,4 percent. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu vyhlásených verejných obstarávaní o 23,5 percent. „Rok 2015 je rokom prechodu plánovacieho obdobia do nasledovného. Dnes, skoro v polroku 2015, nie je priestor na zvládnutie kompletného procesu VO tak, aby stavby boli zrealizované do konca končiaceho plánovacieho obdobia t.j 31.12.2015. Môžeme len dúfať, že príprava súťaží obstarávateľov a priebeh VO bude v nasledovnom plánovacom období racionálnejší a umožní v štandardnom pracovnom tempe vyčerpať ponúkané finančné zdroje EÚ,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ a.s.

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia zo zákaziek vyhlásených v prvom štvrťroku tohto roka už viac ako desatinu (11 percent objemu) zrušili. Stavebné firmy tak prišli o zákazky za 35 miliónov EUR. Zo zákaziek, ktoré boli vyhlásené v prvom štvrťroku tohto roka, ich tieto subjekty zatiaľ ukončili (vybrali konkrétnu realizačnú firmu) iba v jednom percente prípadov. Podiel zadaných zákaziek je v roku 2015 stále menší ako v predchádzajúcich rokoch, pretože niektoré zákazky ešte bežia.

Celkom v prvom štvrťroku tohto roka verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, ukončili 267 stavebných zákaziek. Ich celková hodnota medziročne klesla o pätinu (20,5 percent) na 300 miliónov EUR. V prípade nadlimitných zákaziek, teda zákaziek s predpokladanou hodnotou vyššou než 5 miliónov EUR, došlo k medziročnému poklesu objemu zadaných zákaziek o viac ako tretinu (37,0 percent).

Metodika výpočtu:vyhlásené zákazky – vzťahuje sa k dátumu odoslania oznámenia na Úrad pre verejné obstarávanie • zadané (ukončené) zákazky – vzťahuje sa k skutočnému dátumu zadania zákazky (uvedeného v oznámení) • do výpočtu neboli zahrnuté oznámenia o koncesiách

Foto: Herman Brinkman