31. 7. 2012

Projektový manažment ako jasne definovaná kvalita stavby.

Projektový manažment ako jasne definovaná kvalita stavby.

Na jednom stavebnom projekte sa podieľajú desiatky zúčastnených subjektov. Tím zložený z rôznych špecialistov, projektantov, manažérov a zhotoviteľov pracuje na splnení cieľov investora. Úlohou projektového manažéra je, postarať sa o to, aby bol cieľ investora dodržaný, teda aby vznikol funkčný objekt v potrebnom rozsahu, kvalite, pri dodržaní investičných nákladov a taktiež v stanovenom termíne. Existujú dva typy investorov. Tí, ktorí so svojimi projektmi vyrástli a sú teda v tejto oblasti skúsení a tí, ktorí stavajú po prvýkrát. Pripravujú napríklad rozšírenie firemných priestorov či rekonštrukciu firemnej centrály. Aká je situácia v oblasti projektového manažmentu v praxi, sme sa opýtali Erika Štefanoviča, konateľa bratislavskej spoločnosti DELTA Projektconsult, ktorá je súčasťou skupiny DELTA pôsobiacej v odbore architektúry, projekcie a riadenia výstavby v rámci Európy už 35 rokov, a za ktorou stoja desiatky stavieb v oblasti verejných, komerčných či priemyselných budov.

Prístup investora rozhoduje o úspešnosti projektu

Pri realizácií stavebného projektu musí investor urobiť mnoho rozhodnutí a riadiť veľké množstvo subjektov, ktoré sa na realizácií podieľajú. Štefanovič hneď na úvod podotýka: „Práve jeho prístup rozhodne o úspešnosti celého výsledku projektu. Je potrebné si uvedomiť, že tak ako riaditeľ firmy musí riadiť a koordinovať činnosti všetkých svojich úsekov vo firme, podobná funkcia ich čaká v prípade stavebného projektu. Samozrejme, že si môže zvoliť skúseného projektového manažéra, ktorý mu riadi jednotlivé procesy a taktiež predkladá viacej variantov riešenia na konečné rozhodnutie. Iba zdôrazním, že v tomto momente je veľmi dôležité, aby projektový manažér dokázal investorovi k jednotlivým variantom riešenia predkladať zrozumiteľne i jeho dôsledky. Teda ako finančný nárast či pokles v rozpočte, tak aj spôsob technického riešenia, s tým súvisiace technológie, časové dôsledky v harmonograme projektu, formu a náklady na údržbu pri prevádzke a pod. Projektový manažment by som teda prirovnal k veľmi efektívnemu nástroju, ktorý musí byť pravou rukou investora v úlohe „radcu a ochrancu“. Skutočného partnera, ktorý ho chráni pred unáhlenými rozhodnutiami.

Väčšina investorov už pochopila, že riadiť stavebný projekt je neľahká úloha, rovnako ako riadenie firmy. A už vôbec nie je možné riadiť oboje naraz. Je to neefektívne. Je zmysluplnejšie riadiť svoj biznis, svoje podnikanie, niečo, v čom som skúsený a mám výsledky, a projektový manažment zabezpečiť formou outsourcingu. Preto je outsourcing taký úspešný. Každý z nás robí to, čo vie, s čím má skúsenosti,“ uzatvára Štefanovič.

Projektový manažment predvída a chráni samotného investora

Cieľom projektového manažéra je previesť projekt všetkými fázami „priamo“, s čo najmenej trecími plochami, časovými i finančnými výkyvmi a pod. V praxi nie je možné dosiahnuť priamku z bodu A do B bez akejkoľvek obchádzky. Úlohou je však predvídať a robiť nutné opatrenia, aby tá cesta bola čo najpriamejšia. Neustále porovnávať priebeh projektu s reálnou situáciou. Dokázať odhaľovať prípadné riziká a pripraviť sa na ne. Hlavnú úlohu hrá objektívna kontrola, ktorá dokáže vopred odhaliť, že pri danom tempe nie je reálne konkrétnu úlohu splniť, preto je nutné včas urobiť opatrenia, napr. v podobe nočných zmien, zvýšením počtu potrebných technológií, zadanie do výroby s 2 mesačným predstihom a pod. „Často investorom na stretnutiach hovorím, že úloha DELTY je v tomto procese voči investorovi prevažne ochranná. A to ochrana v dvoch smeroch. Po prvé v zmysle ochrany pred zhotoviteľom stavby, ktorý napriek tomu, že sa tvári ako „spoluhráč“, priznajme si, je investorovi v tejto hre „protihráčom“. Logicky chráni svoje záujmy. A po druhé v zmysle ochrany pred sebou samým. Projektový tím by mal vedieť chrániť investora i pred zlým, unáhleným rozhodnutím, často urobeným pod časovým tlakom vytvoreným zhotoviteľom stavby a taktiež často v dôsledku rozhodovania o niečom, čomu dopodrobna nerozumie a preto netuší, aké dôsledky dané rozhodnutie prinesie“. V týchto situáciách sa skutočne osvedčí partner, projektový manažér, skutočný spoluhráč v tejto hre, ktorý chráni Vaše záujmy, a nie svoje. Pod vedením skúseného projektového manažéra vzniká objekt jasne definovanej kvality. Plnohodnotná stavba, ktorá je funkčná a ekonomická z hľadiska prevádzky po celú dobu svojho životného cyklu.

Obranný mechanizmus verzus náklady

Skúsený projektový manažér investorovi tiež plní čiastočne úlohu „strážcu rozpočtu“, ktorý, sotva sa začnú uskutočňovať zmeny v projekte, upozorní investora za aké náklady si danú zmenu zabezpečí a taktiež aký dôsledok táto zmena prinesie. „Pojem viacnákladov v súvislosti so zmenami všetci registrujeme. Ale pozor, je nutné dať pozor na to, či v rozpočte ubúdajú aj tzv. menejnáklady, teda tá časť materiálu, práce a času, ktorá vďaka zmene odpadá“. Pri zmenách je veľmi dôležitý fakt, že pokiaľ sme vo fáze prípravy projektu a projekcie, všetko je ešte stále na papieri, zmeny je možné prediskutovať a zvážiť, hľadať riešenie. Len čo však prejde projekt do procesu zahájenia stavby, náklady úplne neúmerne a abnormálne rastú a zaťažujú rozpočet, viď schéma. „Vždy zdôrazňujem investorom, že projektová príprava je najdôležitejšia časť projektu. Práve detailnou prípravou a kvalitnou projekciou môže investor najviac znížiť náklady, alebo naopak, enormne ich zvýšiť, kvôli tomu, že požaduje zmeny až behom samotnej realizácie“.

Technický dozor stráži kvalitu, nedokáže nahradiť funkciu projektového manažmentu

„Z praxe viem, že si investori taktiež často zamieňajú funkciu projektového manažmentu s funkciou technického dozoru. Žiaľ nemožno od technického dozoru žiadať plánovanie, predvídanie vývoja stavby, riadenie procesov na stavbe atď. Jeho funkcia spočíva iba v detailnej kontrole stavby, tak aby bola dodržaná nastavená kvalita procesov.“

Je skutočne mnoho nástrah, ktoré pri realizácií projektu na investora čakajú, a preto je nutné všetky kroky dôkladne naplánovať a do detailu premyslieť. „Mnoho investorov stavia iba raz, prípadne niekoľko krát za život a často sa jedná o veľmi vysoké investície, ktoré si zaslúžia komplexnú premyslenú prípravu a profesionálne riadenie,“ uzatvára Štefanovič.

Ilustračné foto: DELTA Projektconsult