21. 10. 2011

Slovenskí stavebníci upriamujú mierny optimizmus na rok 2012

Slovenskí stavebníci upriamujú mierny optimizmus na rok 2012

Vývoj stavebnej produkcie na Slovensku sa už dlhšie obdobie ocitá v mínusových číslach. Oproti priemeru za celú eurozónu aj úniu sa jej v medzimesačnom (-2,3 %) ani medziročnom porovnaní (-7,7 %) v auguste nevodilo práve chvályhodne. Pokiaľ ide o druhý ukazovateľ, horšie dopadli už len Portugalsko, Maďarsko a Slovinsko. Aj keď ide zatiaľ iba o predbežné výsledky, Eurostat – štatistický úrad EÚ – vo svojich odhadoch nezvykne triafať vedľa. K zisteniu, že slovenskí stavbári začali brzdiť svoj predchádzajúci optimizmus, totiž dospela i najnovšia Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 08/2011, ktorú vydávajú firmy CEEC Research a KPMG Slovensko.

Spoliehajú sa na verejné zákazky a eurofondy

Treba priznať, že analýza ani tentoraz neodhalila nič radikálne nové, čo by zásadne menilo situáciu. Trend mierneho zhoršovania nálad a očakávaní zo strany riaditeľov stavebných spoločnosti pokračuje. Podľa nich čaká sektor v tomto roku ďalší pokles (-4,5 %), pričom jeho v máji odhadovaná miera (-1,8 %) by sa mohla už na budúci rok preklopiť do skromného rastu (+1,8 %).

Vývoj stavebníctva (predikcie firiem)

Rok Slovensko Maďarsko Česko Poľsko
2011 -4,5 % -5,0 % -4,1 % 3,4 %
2012 1,8 % 2,1 % -2,4 % 1,5 %

„Základná tendencia vo vývoji stavebného trhu je medzi ČR a SR zhodná. Slovenské firmy sú v očakávaní vývoja v roku 2012 optimistickejšie a – čo je podstatný rozdiel – viac sa spoliehajú na rast v oblasti inžinierskeho staviteľstva. Vyťaženosť kapacít je u českých firiem vyššia, čo môže indikovať ďalší potenciál k vnútornej optimalizácii u slovenských firiem,“ domnieva sa partner spoločnosti KPMG Česká republika Pavel Kliment.

Keďže nových projektov financovaných zo súkromných zdrojov pribúda len pomaly, firmy sa momentálne viac spoliehajú na verejné zákazky a na nevyhnutnosť dodržať „deadline“ vyčerpania eurofondov. Okrem šéfa spoločnosti CEEC Research Jiřího Vaceka k podobnému názoru sa prikláňa aj obchodný riaditeľ Eurovia SK Juraj Dančišín, ktorý predpokladá oživenie rezortu v dopravnom staviteľstve.

Dlhodobým problémom pokles sebadôvery

So zreteľom na vývoj trhu slovenské subjekty zhoršujú i predikcie vývoja svojich tržieb v tomto roku, kde počítajú s poklesom –3,3 %. Najpesimistickejšie sú firmy zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom, ktoré sa obávajú poklesu až o 10,4 %. K aspoň miernemu rastu tržieb by však malo dôjsť už v budúcom roku. „Oživenie stavebného trhu predpokladáme najmä v inžinierskom staviteľstve. Veľká väčšina týchto projektov je financovaná z fondov EÚ, ktorých možnosť čerpania sa blíži k svojmu koncu,“ tvrdí generálny riaditeľ Skanska SK Tibor Kočvara.

Vývoj tržieb (predikcie firiem)

Rok Slovensko Maďarsko Česko Poľsko
2011 -3,3 % -5,2 % -1,7 % 3,5 %
2012 1,8 % 2,1 % -0,9 % 2,8 %

Špecifickým a pomaly už dlhodobým problémom je pozvoľný pokles sebadôvery slovenských stavebných spoločností – vieru v prekonanie konkurencie z nich aktuálne zdieľa menej ako polovica (46 %). Zakomplexovanosť, ak to tak môžeme nazvať, v tomto roku najviac postihla inžinierske staviteľstvo, kde si verí len jeden z troch riaditeľov. Pokiaľ ide o výhľad na rok 2012, dôvera riaditeľov v lepšie výkony oproti konkurencii klesla z májových 65 % na terajších 61 %.

Zatiaľ čo vyťaženosť českých stavebných spoločností pokračuje v rastovom trende (84 %), vyťaženosť kapacít slovenských stavebných firiem sa v tomto ohľade podľa kvartálnej analýzy CEEC Research pohybuje na „neštandardne nízkej úrovni 67 %, čo poukazuje na stále existujúci priestor na optimalizáciu stavebných kapacít trhu“.

Kľúčovou prioritou naďalej zvyšovanie efektivity

Za kľúčové problémy limitujúce hospodárske výsledky slovenských stavebných firiem označili ich predstavitelia vysokú mieru byrokracie zo strany úradov, ktorej vplyv neustále rastie, ako aj nedostatočný dopyt financovaný z privátnych či verejných zdrojov. Z pohľadu generálneho riaditeľa ZIPP Bratislava Juraja Hirnera stelesňujú aktuálne problémy odvetvia momentálne nízka miera verejných investícií, neprimerane silné konkurenčné prostredie na relatívne malom trhu, neuhradené pohľadávky od investorov či zrušené tendre.

„Vzhľadom na nízku vyťaženosť stavebných kapacít a klesajúcu nádej v príliv nových zákaziek, kľúčovou prioritou pre ďalších 12 mesiacov zostáva zvyšovanie efektivity stavebných spoločností a rovnako tlak na ich dodávateľov. Naopak, investície zaraďujú slovenské firmy často medzi minoritné priority,“ uzatvára CEEC Research svoju kvartálnu analýzu.

Podiel spoločností očakávajúcich zlepšenie svojej trhovej pozície

Rok Slovensko Maďarsko Česko Poľsko
2011 46 % 36 % 49 % 58 %
2012 61 % 60 % 48 % 56 %

V roku 2005 založený CEEC Research predstavuje najrozsiahlejší výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy. Bezplatne poskytované štúdie či analýzy o aktuálnom stave a očakávanom vývoji odvetvia v 10 štátoch zmieneného regiónu – hlavný výstupný produkt – je založený výlučne na údajoch získavaných zo štruktúrovaných rozhovorov s lídrami stavebných firiem všetkých troch veľkostných formátov. CEEC Research popri tom pravidelne organizuje ich stretnutia, na ktorých prijímajú účasť generálni riaditelia najvýznamnejších spoločností, prezidenti zväzov, cechov a komôr z rezortu stavebníctva, ministri a najvyšší predstavitelia štátu.

Dodatok ku kvartálnej analýze…

K priaznivým prognózam slovenského stavebníctva neprispieva ani ohlásený zámer rezortu financií znížiť štátnu prémiu pre stavebných sporiteľov z terajších 66,39 eura na 15 €. S jeho tvrdením, že štát týmto ušetrí, však nesúhlasia stavebné sporiteľne. Ak by totiž znova siahol na výšku vyplácanej sumy, ktorá má podľa nich motivačný charakter, vyvolalo by to reťaz nasledujúcich príčin a následkov: zmenšenie objemu prostriedkov vložených sporiteľmi → redukcia finančného objemu každoročne uvoľňovaného sporiteľňami do úverovania bývania → ďalší pokles objemu stavebnej výroby a zamestnanosti v sektore výstavby a obnovy bývania → podstatne vyšší pokles príjmov do štátneho rozpočtu, ako bude úspora z neposkytnutej štátnej prémie. Takže – minimálne na hlbšiu úvahu…

Ilustračný obrázok – autor
Grafy a tabuľky – CEEC Research