22. 6. 2011

Strecha ako prostriedok i dejisko návratu zelene do mesta

Strecha ako prostriedok i dejisko návratu zelene do mesta

Väčšina slovenských väčších miest ešte stále pripomína skôr betónovú džungľu ako moderné centrá 21. storočia. Kým vo svete sa už niekoľko rokov naplno rozvíja trend architektúry, ktorý vracia do veľkomiest a rozvinutých mestských aglomerácií zeleň, u nás sú moderné budovy čerpajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a s bujnou vegetáciou vo forme monumentálnych visutých záhrad či strešných parkov raritou. Ako v období stavebného rozmachu pred krízou, keď sa v Bratislave doslova dvíhal k nebu les administratívnych a obytných budov, tak aj teraz, keď recesia pozvoľna ustupuje a pozastavené projekty opäť ožívajú, ostáva zeleň Popoluškou umlčanou horou železobetónu, ocele a skla.

Samozrejme, malé trávnaté plochy a zopár efektných kríkov nenahradia zničené pľúca sídiel, a pôvodné mestské parkové zóny, z ktorých sa vykľuli veľmi lukratívne pozemky, situáciu nezachránia. A tak zdanlivá modernizácia slovenských miest vedie v konečnom dôsledku k síce naoko efektnému, v skutočnosti však zhoršujúcemu sa životnému prostrediu.

Revitalizačné riešenie s celým radom výhod

Tento stav sa rozhodli radikálne zmeniť ľudia, ktorých úmyslom je postaviť Slovensko pred staronovú tému. Prostredníctvom realizácie vegetačných striech, jedného zo znakov zelenej architektúry, vracajú do lona miest zeleň, ktorá sa z nich v dôsledku zahusťovania výstavby postupne vytráca. „V súčasnosti sa od všetkých očakáva priateľský a aktívny prístup k životnému prostrediu. Priniesť viac zelene do miest možno návrhom a realizáciou zelených striech,“ hovorí Miroslav Petrech, obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal a. s. a riaditeľ spoločnosti Vedag, s. r. o.

Zelené strechy sú revitalizačným riešením, ktoré ponúka hneď niekoľko výhod. Na prvý pohľad je najmarkantnejším, samozrejme, estetický prínos. Ešte dôležitejší je však ekologický rozmer. Bujná zeleň filtruje znečistené životné prostredie, zachytáva zrážkovú vodu, udržuje vlhkosť, zachytáva prach a škodliviny z ovzdušia, pohlcuje hluk, vďaka čomu zlepšuje celkovú mikroklímu miest. V konečnom dôsledku však má aj výrazný psychohygienický efekt, keďže poskytuje obyvateľom možnosť relaxovať neraz aj v niekoľkoposchodovej výške „uprostred prírody“. Z tohto dôvodu sú zelené strechy optimálne do najvyťaženejších mestských a priemyselných zón.

Popri svojej nespornej ekologickej priorite majú zelené strechy ešte ďalší, takisto nie zanedbateľný – ekonomický rozmer. Podľa Petrecha sa uplatňujú nie iba pre svoj efektný vzhľad, ale najmä ekonomický prínos, ktorý spočíva v predĺžení životnosti strešnej izolácie, znižovaní nákladov na vykurovanie i klimatizáciu a v úsporách na údržbu strechy. „Zelenými strechami možno zvýšiť hodnotu budov, ale aj skvalitniť prostredie, v ktorom žijeme. Ich realizácia aspoň čiastočne sprostredkúva kontakt človeka s prírodou uprostred mestskej výstavby,“ dopĺňa Petrech.

V zahraničí nadšenie, na Slovensku nedôvera

Isteže, realizácia úplne funkčnej zelenej záhrady, ktorá by plnila všetky funkcie – od okrasnej, ozdravujúcej až po ekonomickú – si vyžaduje aktívnu spoluprácu všetkých: architektov, investorov, výrobcov i dodávateľov stavebných materiálov. Icopal má, ako jeho zástupca potvrdil, ambíciu nadviazať užšiu spoluprácu s architektonickou obcou a presvedčiť ju o význame zelených striech v rozvoji mestskej architektúry. Spoločnosť však rovnako plánuje osloviť popri odbornej aj laickú verejnosť. „Máme záujem predstaviť bežnému občanovi všetky pozitíva zelených striech a vysvetliť verejnosti, prečo ponúkajú viac ako klasické strešné krytiny,“ zdôrazňuje Miroslav Petrech.

V západných krajinách vnímajú ľudia zelené strechy, najmä kvôli ich ekologickému aspektu, nanajvýš pozitívne. V Nemecku, Rakúsku aj v Austrálii možno objaviť celé sídliská s takto riešenými domami. U nás nemajú stále dostatok dôvery, pretože sa považujú za nie veľmi typický spôsob zastrešenia. Napriek tomu stavu si postupne nachádzajú cestu k architektom, ale aj k bežným ľuďom. „Ľudia na Slovensku sa vegetačných striech kvôli nedostatočnej osvete stále obávajú. Verím, že ak spoznajú výhody, ktoré prinášajú, začnú im dôverovať. A tie zatienia aj zvýšené náklady na ich realizáciu, ktoré sa im v priebehu niekoľkých rokov vrátia,“ hovorí Rastislav Šmehyl, technicko-obchodný zástupca Icopal.

Kus oázy lepšie vynikne na plochom zastrešení

Zelenú strechu možno realizovať na plochej i šikmej streche. Pri jej vyššom sklone je však nevyhnutné dostatočne zabezpečiť vegetačnú vrstvu, aby nedošlo k jej zosuvu. Z tohto hľadiska sú na šikmé strechy vhodnejšie trávnaté porasty či machy. Naopak, pri plochej streche sú možnosti výberu vegetácie širšie, pretože tá môže slúžiť aj ako záhrada. Na výber tej správnej treba prihliadať už na začiatku výstavby, pri voľbe spôsobu využívania zelenej strechy. Pri uprednostnení vegetácie na starostlivosť nenáročnej je vhodný extenzívny, pri stromoch, kríkoch či záhradke zase intenzívny typ zelene. V procese navrhovania plochých vegetačných striech netreba zabúdať ani na zakomponovanie závlahového systému.

Od spôsobu využívania zelenej strechy závisí aj voľba vhodného typu hydroizolácie. Skupina Icopal ponúka riešenia pre jedno- alebo dvojvrstvový systém. V obidvoch prípadoch je dôležitá odolnosť hydroizolácie voči prerastaniu koreňov a jej vyvedenie minimálne 150 mm nad povrch substrátu a dôkladné zaizolovanie prestupov. Navyše musí hydroizolácia spĺňať požiadavku znášania zvýšenej záťaže. Pri stavbe domu s trendovou plochou strechou vzniká teda príležitosť dať jej úplne nový, originálny charakter. Kus oázy na nej vynikne nesporne lepšie.

Ďalšie prednosti vegetačných striech podľa Icopalu

  • prispievajú k zdravej klíme a k zlepšovaniu mikroklímy
  • podporujú kvalitu ovzdušia produkciou kyslíka
  • regulujú teplotu a vlhkosť vzduchu
  • filtrujú emisie z ovzdušia a pohlcujú oxid uhličitý
  • podieľajú sa na zvyšovaní úspor energie, pretože môžu znížiť prestup tepla z vnútorného prostredia
  • tepelno-akumulačná schopnosť substrátu zabraňuje v letných mesiacoch prehrievaniu interiéru a pomáha vytvárať v dome príjemnú teplotu
  • tepelno-izolačné či zvukovo-izolačné vlastnosti
  • vegetácia eliminuje nepriaznivý vplyv dopadajúceho UV žiarenia na izoláciu strechy, čím sa predlžuje životnosť strešnej konštrukcie
  • vegetačná strecha spomaľuje odtekanie zrážkovej vody

Skupina Icopal podporujúca ekologickú a modernú architektúru je lídrom vo výrobe hydroizolácií v Európe i vo svete s vyše 160-ročnou minulosťou. Má výrobné závody v Európe a v Severnej Amerike, ktoré dodávajú kompletný sortiment výrobkov pre ploché i šikmé strechy, strešné záhrady a spodné stavby. Na Slovensku zastrešuje značky Icopal a Vedag, ktorú získala akvizíciou. Nehľadiac na to sa klientom venujú naďalej dva samostatné tímy predajcov. Skupina nadviazala na úspechy štúrovského výrobného závodu JCP Izolácie, známeho vďaka vyše 30-ročnej tradícii vo výrobe asfaltových hydroizolačných a strešných materiálov, ktorý sa v júli 2000 stal súčasťou skupiny Icopal.

Zdroj: Key Communications
Ilustračné foto – Icopal, a. s.