2. 3. 2012

Žilina chce prilákať nových a udržať si etablovaných investorov

Žilina chce prilákať nových a udržať si etablovaných investorov

Metropola Považia a čo do počtu obyvateľov (85-tisíc) štvrté najväčšie mesto na Slovensku sa včera po viac ako dvoch rokoch stalo opäť konferenčnou destináciou internetového časopisu Stavebné fórum.sk. V kongresovej sále hotela Dubná Skala sa v priebehu diskusného stretnutia Podujatie otvoril poslanec NR SR (Smer-SD) a žilinský primátor Igor Choma, ktorý v prezentácii nazvanej Udržateľný rozvoj mesta Žilina načrtol najbližšiu perspektívu administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho centra slovenského severozápadu. Ako na úvod pripomenul, podľa § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí je trvalo udržateľný rozvoj (TUR) taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby, pričom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Národná stratégia TUR SR z roku 2000 ho v skratke definuje ako „cielený, dlhodobý, komplexný a synergický proces ovplyvňujúci všetky oblasti života, odohrávajúci sa na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni a smerujúci k takému modelu fungovania spoločnosti, ktorý uspokojuje materiálne, duchovné a sociálne potreby ľudí, rešpektuje hodnoty prírody a neprekračuje medze jej únosnej zaťažiteľnosti“.

Ako primátor pripomenul, základným dokumentom na plnenie princípov TUR je Územný plán mesta Žilina (ÚPMŽ) s návrhom záväzných častí a všeobecným záväzným nariadením. Ďalšími dokumentmi pre rozvojové zámery mesta sú podľa stavebného zákona ÚP zón, územné generely a urbanistické štúdie, ktoré určujú regulatívy a možnosti využitia územia pre súčasné i budúce investičné zámery.

Rozvojové zámery v lokalite Centrum Rudiny I

Nový ÚPMŽ, ktorý po nedávnom schválení v Mestskom zastupiteľstve nahradil ÚP sídelného útvaru Žilina z roku 1980, rieši podľa Igora Chomu okrem komplexného usporiadania a funkčného využitia územia aj dopravu, technické vybavenie (voda, elektrika, telekomunikácie, plyn, teplo), ale takisto ochranu prírody, tvorbu krajiny a dôsledky stavebných zámerov na poľnohospodársku a lesnú pôdu.

„Stratégia mesta vo vzťahu k doprave a investičným zámerom rieši zapojenie diaľničných privádzačov do organizmu mesta, revitalizáciu železničného uzla Žilina a následné využitie uvoľnených plôch. Pripravujeme pokračovanie výstavby sídliska Hájik západ, ako aj dobudovanie rekreačnej zóny Vodné dielo Žilina a riešenie statickej dopravy mesta,“ uviedol počas prezentácie primátor.

Ako vzápätí doplnil, rozvojové zámery vo vzťahu k investorom pripravuje mesto najmä v lokalite Centrum Rudiny I, na ktoré prebieha súťaž. Vyrásť tu má obvodové kultúrno-spoločenské, administratívno-obchodné polyfunkčné centrum s funkciou bývania, prostredím námestia a parkovaním v suteréne.

Nové možnosti aj okolo diaľničného privádzača

Samozrejme, nejde o poslednú lokalitu vhodnú pre investičné príležitosti. Ďalšia sa má po rekonštrukcii železničného uzla Žilina pripravovať na ploche Veľkej Harfy, kde sa mesto rozvinie k rieke Váh, a okolo železničnej stanice, kam sa v úzkej spolupráci so ŽSK premiestni autobusové nádražie a vytvorí centrálne dopravné prestupové miesto ako nová Žilinská stanica-IDS (Integračný dopravný systém).

„Nové možnosti pre investičné zámery sa otvárajú okolo diaľničného privádzača, ako nový vstup do mesta z juhu v mestskej časti Bytčica, kde ÚP vytvára priestor na občiansku vybavenosť,“ potvrdil najvyšší predstaviteľ Žiliny. Ako dodal, výstavbu rodinných domov pripravuje mesto na plochách určených ÚPMŽ nielen v lokalitách mestských častí, ale aj pri lokalite Hájik západ, kde sa má nadviazať na bytovú výstavbu sídliska Hájik v podobe IBV.

Sprostredkovateľ medzi investormi a mestom

V súvislosti s TUR, novými investičnými zámermi i starostlivosťou o už etablovaných investorov vedenie mesta ohlásilo svoj zámer založiť obchodnú spoločnosť s jediným spoločníkom – mestom Žilina. Nadväzuje ním na víziu zlepšovania podnikateľského prostredia, rozvoja ekonomiky a skvalitňovania života, podotkol úvodom posedného bloku svojej prezentácie primátor. Zvyšovanie životnej úrovne, vzdelanosti ľudí a konkurencieschopnosti v rámci SR prostredníctvom jej budúcej činnosti a spolupráce s expertmi v oblasti priamych domácich i zahraničných investícií – z takýchto ambícií sa má vyskladať hlavný účel založenia spoločnosti.

Základným poslaním obchodnej spoločnosti má byť podľa Igora Chomu napĺňať funkciu sprostredkovateľa medzi investormi a mestom Žilina, so zameraním na prílev nových domácich i zahraničných investorov, ako aj na udržanie už etablovaných. Ako na záver vystúpenia spresnil, jej činnosť plánujú orientovať predovšetkým na:

  • prezentáciu investičného prostredia,
  • vedenie databázy voľných nehnuteľností a priemyselných parkov,
  • poradenstvo a servis v oblasti prípravy a realizácie nových investičných zámerov,
  • identifikáciu dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily (v spolupráci s miestnymi strednými školami, univerzitami a príslušnými orgánmi štátnej správy),
  • konzultácie a poradenstvo v oblasti investičnej pomoci a štrukturálnych fondov,
  • predkladanie legislatívnych návrhov.

Publikum s pestrým podnikateľským spektrom

Mimoriadne rôznorodé a pestré na žilinskom diskusnom stretnutí bolo aj zloženie pasívnych účastníkov zastupujúcich významné podnikateľské subjekty na Slovensku (Amber Engineering Slovakia, Dopravný podnik mesta Žiliny, PPA Inžiniering, Eurovia SK, Siemens, VÚB banka, Enviconsult, Váhostav SK, Amber Engineering Slovakia, ICT Istroconti, Chémia-servis, Elektromontážny závod Bratislava, Reming Consult, SKY Žilina, RBR, ICT Istroconti, Parapetrol, Schueco International KG).

K vystúpeniam ďalších štyroch aktívnych rečníkov na žilinskej diskusii – Jána Badu (Výskumný ústav dopravný), Tatiany Čorejovej (rektorka Žilinskej univerzity), Nade Kováčikovej (P3) a Tibora Kočutu (Reality holding) – sa vrátime v sérii najbližších článkov.

Akciu partnersky zastrešili spoločnosti MS architekti, s.r.o., a PointPark Properties SK.

Ilustračné obrázky – mesto Žilina